Obchodné podmienky


Čl. 1 Základné ustanovenia
1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sú zmluvnými podmienkami  v zmysle  Obchodného zákonníka záväzkovo-právnych vzťahov uzatvorených medzi spoločnosťou: INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01  Šaľa, IČO: 47 078 839  ako dodávateľom tovarov a fyzickou a/alebo právnickou  osobou  ako objednávateľom, a sú neoddeliteľnou súčasťou: 
    a) kúpnej  zmluvy,
    b) zmluvy o dielo alebo
    c) nepomenovanej zmluvy, t.j. takej ktorá nie je výslovne upravená ako typ zmluvy v zákonných ustanoveniach, avšak zmluvné strany dostatočne určia predmet svojich záväzkov.
    (zmluvné typy uvedené v bode 1.1 písm. a), b), c) označené ďalej aj ako  „zmluvy“)
1.2 INSGRAF s.r.o., Kráľovská ulica 8/824, 927 01  Šaľa, IČO: 47 078 839 v zmluvných vzťahoch vystupuje najmä na strane predávajúceho, dodávateľa,  zhotoviteľa a v týchto VOP sa ďalej označuje ako „dodávateľ“.
1.3 Druhá zmluvná strana - fyzická osoba a/alebo právnická osoba v zmluvných vzťahoch vystupujúc najmä na strane kupujúceho, objednávateľa sa vo VOP ďalej označuje ako „objednávateľ“.
1.4 Zmluvné strany sa pre účely týchto VOP označujú objednávateľ a dodávateľ spolu.
1.5 Objednávka - objednávateľ objednávkou doručenou dodávateľovi  (e-shop, e-mail, tel., obchodný zástupca) predkladá návrh zmluvy. Ak nakupuje ako spotrebiteľ, t.j. ako fyzická osoba, ktorá nekoná pri uzatváraní zmluvy na diaľku v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, uvádza meno a priezvisko, bydlisko, adresu na doručenie ak nie je rovnaká ako adresa bydliska. Súčasne uvádza telefónne číslo a e-mail. Ak nakupuje fyzická osoba podnikateľ, právnická osoba objednávka musí obsahovať fakturačnú a dodaciu adresu ak nie je totožná, IČO, DIČ, IČ DPH, mobilný telefonický kontakt, presný kód, názov a množstvo tovaru (ďalej len "objednávka"). V prípade, ak objednávka nebude mať podstatné náležitosti podľa tohto bodu, má dodávateľ, okrem iného, právo objednávku neakceptovať.
1.6 Záväzným akceptovaním objednávky zo strany dodávateľa je písomné, faxové alebo e-mailové potvrdenie objednávky dodávateľom, z obsahu ktorého je zrejmá vôľa dodávateľa byť viazaný objednávkou, pričom v tomto prípade je prijatie objednávky účinné v okamihu, keď sa tento úkon urobil (ďalej len „potvrdenie objednávky“).
1.7 Uzavretie zmluvy – zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom záväzného akceptovania objednávky zo strany dodávateľa (ďalej len "uzavretie zmluvy").
1.8 Tovar sú hnuteľné veci alebo zásielka alebo dielo špecifikované v objednávke (ďalej len „tovar“).
1.9 Miesto dodania tovaru je sídlo dodávateľa, ak sa zmluvné strany nedohodli na inom mieste dodania tovaru (ďalej len „miesto dodania“).
1.10 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby objednávky, uzatváranie zmluvy, dohodnutie zmluvných podmienok a aj prijatie tovaru v jeho mene vykonala iba oprávnená osoba; v prípade porušenia tohto záväzku je objednávateľ povinný nahradiť dodávateľovi škodu, ktorá mu tým vznikne. Za oprávnenú osobu objednávateľa sa považuje ktorýkoľvek zamestnanec/pracovník objednávateľa. Ako aj osoba používajúca komunikačné prostriedky objednávateľa (fax, e-mail, telefón) alebo pečiatku objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností sa tieto subjekty považujú za osobu oprávnenú konať v mene a za objednávateľa v zmysle ust. § 15 alebo ust. § 16 Obchodného zákonníka.

Čl. 2 Predajné ceny a platobné podmienky
2.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za tovar riadne a včas, pričom cena za tovar vychádza z cien dodávateľa uvedených v e-schope. Všetky ceny v tomto v e-schope sú platné a sú vrátane DPH.  Pri zrejmých nesprávnostiach v písaní, kde sa môže vyskytnúť nesprávna cena pri tovare, bude objednávateľ informovaný pred expedovaní tovaru.
2.2 Všetky cenu sú uvádzané bez ďalších nákladov a to najmä: expedičných nákladov, balenia tovaru, inštalácie, vynášky, resp. akýchkoľvek osobitných požiadaviek na tovar zo strany objednávateľa. Dodávateľ vždy informuje objednávateľa o výške ďalších nákladov v €. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť tieto ďalšie náklady. Dodávateľ si vyhradzuje právo nedodať tovar až do úplného zaplatenia ceny tovaru a ďalších nákladov.
2.3 Ak je objednávateľom štátne inštitúcie (napr. materská škola, základná škola a iné štátne organizácie) dodávateľ môže dodať dovar aj na faktúru, pričom maximálna doba splatnosti je 14 dní.
2.4 V prípade, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak a ak je objednávateľom súkromný sektor t.j. súkromná fyzická osoba alebo právnická osoba alebo iná mimoštátna organizácia, dodávateľ dodá objednaný tovar až po zaplatení celej kúpnej ceny a prípadne ďalších nákladov, a to napríklad formou dobierky alebo zaplatenej ceny za tovar na predfaktúru. Forma úhrady bude vždy uvedená pri záväznom akceptovaní objednávky.
2.5 Peňažný záväzok objednávateľa sa považuje za splnený momentom pripísania peňažných prostriedkov na bankový účet dodávateľa.
2.6 Objednávateľ berie na vedomie, že dodávateľ nie je povinný zabezpečiť dopravu, inštaláciu a vynášku tovaru, ak to nie je výslovne zmluvnými stranami dohodnuté.
2.7 Dodávateľ zasiela faktúry elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke a /alebo poštou na adresu objednávateľa uvedenú v objednávke.

Čl. 3 Práva a povinnosti dodávateľa a objednávateľa
3.1. Objednávateľ je povinný prevziať objednaný tovar, inak sa zaväzuje uhradiť všetky hotové náklady dodávateľa.  
3.2. Objednávateľ sa zaväzuje doručovaný tovar skontrolovať za prítomnosti dopravcu, najmä či je obal tovaru nepoškodený.
3.3. V prípade ak si objednávateľ vykonáva inštaláciu tovaru sám, tak sa zaväzuje, že ju vykoná s vysokou odbornou starostlivosťou tak, aby boli splnené všetky montážne pokyny výrobcu a všetky príslušné STN. V prípade poškodenia tovaru pri inštalácií nemá právo objednávateľ ako spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy.
3.4. Dodávateľ sa zaväzuje dodať objednaný tovar riadne a včas.

Čl.4 Dodacie podmienky
4.1. Tovar je dodaný dňom prevzatia tovaru zo strany objednávateľa. Ak prepravu zabezpečuje dodávateľ podľa objednávky objednávateľa, tak platí, že tovar je dodaný v čase, keď bol odovzdaný dodávateľom na prepravu prvému prepravcovi. Objednávateľ potvrdí prijatie tovaru dopravcovi spravidla na dodacom liste, pričom od tohto momentu môže objednávateľ fakticky nakladať s tovarom.
4.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z dodávateľa na objednávateľa prevzatím tovaru objednávateľom. Pri preprave tovaru prostredníctvom tretej osoby – prepravcu prechádza nebezpečenstvo škody z dodávateľa na objednávateľa v okamihu odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu objednávateľovi. Škoda na tovare, ktorá vznikla po prechode jej nebezpečenstva na objednávateľa, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.
4.3. Objednávky sú realizované v termíne od 5 do cca 30 pracovných dní. Doba dodania je vždy orientačná. Pri spolupráci so špedičnými spoločnosťami je nutné si k dodacej lehote prirátať 1-2 dni, ktoré sú uvedené na stránkach špedičných spoločností.
4.4. Objednávkam výtvarného materiálu do 99,00 € vrátane DPH dodávateľ pripočítava dopravné vo výške 5,00 €.
4.5. Objednávky výlučne výtvarného materiálu s hodnotou nad 99,00 € vrátane DPH sú doručované na náklady dodávateľa.
4.6. K objednávkam ťažšieho a objemnejšieho tovaru (napr. nábytku) a vybavenia do 1000,00 € vrátane DPH dodávateľ pripočítava dopravné vo výške 15,00 €, za akékoľvek množstvo tovaru a na akékoľvek miesto v SR.
4.7. Objednávky školského nábytku a vybavenia s hodnotou nad 1000,00 € vrátane DPH sú doručované na náklady dodávateľa.
4.8. V prípade objednávky mimo kategórie „výtvarný materiál” dodávateľ  pripočítava dopravné vo výške 5,00 €.
4.9. Položky, ktoré sú vypredané pri podaní objednávky sú z objednávok odstraňované automaticky. V prípade dlhšej čakacej doby z dôvodu veľkého záujmu alebo z dôvodu oneskorenia zo strany výrobcu môže dôjsť k oneskoreniu dodania objednávky, Vami objednaný tovar doručíme neskôr - dodatočne. Dodávateľ bude objednávateľa priebežné informovať. Za oneskorenie dodania objednávky sa ospravedlňujeme. Náklady na dopravu účtujeme iba raz.
4.10. V prípade, ak bude obal doručovaného tovaru alebo tovar poškodený je objednávateľ povinný tieto zistenia uviesť písomne prepravcovi na mieste, alebo tovar neprevziať s písomným odôvodnením u prepravcu. Bez záznamu u prepravcu o poškodenom tovare nie je možné uplatniť reklamáciu poškodenia počas prepravy.
4.11. V prípade, ak tovar doručuje zmluvný prepravca, dáva objednávateľ dodávajúcemu právo poskytnúť dopravcovi nutné minimum osobných údajov pre bezproblémové doručenie tvaru (meno, priezvisko, adresa, telefóne číslo, e-mail).
4.12. Dodávateľ nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú kuriérskou službou, prípadne udaním nesprávnej adresy objednávateľa.

Čl. 5 Výhrada vlastníctva
Objednávateľ berie na vedomie, že podľa týchto VOP sa zmluvné strany dohodli, že vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na objednávateľa až po jeho úplnom zaplatení. Do tejto doby je výlučným vlastníkom tovaru dodávateľ a tovar je objednávateľovi iba zverený. Počas zverenia tovaru objednávateľ nemôže tovar spracovať, uhradiť ním svoje dlhy či záväzky, zaťažiť ho právom tretej osoby, inak s ním nakladať alebo tovar ďalej scudziť v prospech tretej osoby a to ani v rámci svojho bežného podnikania. Objednávateľ je povinný zabezpečiť účinnosť tejto výhrady vlastníctva voči tretím osobám a výhradu vlastníctva tretím osobám vhodným spôsobom oznámiť. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá objednávateľ dodávateľovi za vzniknutú škodu. Objednávateľ akceptuje tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k tovaru a súčasne vyhlasuje, že si je vedomý všetkých právnych dôsledkov týkajúcich a výhrady vlastníckeho práva.

Čl. 6 Zodpovednosť za vady, reklamačný poriadok, odstúpenie od zmluvy
6.1. Dodávateľ vyhlasuje, že tovar bude:
    a) použiteľný na účel dohodnutý v zmluve a na účel, ktorý je pre tovar obvyklý,
    b) dodaný nový.
Dodávateľ poskytuje objednávateľovi záruku na dodaný tovar v trvaní 24 mesiacov od dátumu prevzatia tovaru, resp. v okamihu odovzdania tovaru prvému prepravcovi na prepravu objednávateľovi. Záručná lehota sa vzťahuje na skryté vady tovaru.
6.2. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť dodávateľovi skryté vady tovaru do 24 hodín po zistení tejto vady na tovare.
6.3. Záručná reklamácia je taká reklamácia, u ktorej je zjavné, že k poškodeniu nedošlo nesprávnym a neúmerným zaobchádzaním, čím sa rozumie: použitie výrobku na iné účely, ako je určený, pôsobením nadmernej sily na výrobok, nesprávnou montážou, nesprávnou manipuláciou s výrobkom.  
6.4. Prípadné zistené kvantitatívne nedostatky dodaného tovaru je objednávateľ povinný písomne oznámiť dodávateľovi bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od dodania tovaru. V opačnom prípade má právo len na reklamáciu skrytých vád tovaru.
6.5. Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobkov ani na škody spôsobené nesprávnym používaním či montážou.
6.6. Pri uplatnení písomnej reklamácie je objednávateľ povinný postupovať nasledovne:
    a) poslať na emailovú adresu: insgraf@insgraf.sk oznámenie o reklamácií, ktoré musí obsahovať nasledovné údaje: údaje o odberateľovi s tel. číslom, názov a kód výrobku, dátum zakúpenia tovaru a číslo faktúry alebo dodacieho listu, popis reklamovanej chyby s podrobným opisom, prípadne zaslaním fotografie.
    b) písomné oznámenie o reklamácií poslať poštou. Na základe tohto písomného oznámenia sa s Vami spojí odborný pracovník našej firmy a dohodne sa s Vami na ďalšom postupe.
6.7. Dodávateľ môže kedykoľvek objednávateľa vyzvať na predloženie fotodokumentácie reklamovaného tovaru.
6.8. V prípade, ak je objednávateľ fyzická osoba táto poníma ochranu spotrebiteľa a okrem práv podľa zákonných ustanovení o ochrane spotrebiteľa a občianskeho poriadku, má pri kúpe tovaru cez e-shop právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie tovaru bez uvedenia dôvodu) v zákonnej 14 – dňovej lehote odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Formulár na odstúpenie od zmluvy je spotrebiteľovi poskytnutý na stránke www.insgraf.sk alebo môže byť objednávateľovi - spotrebiteľovi zaslaný na vyžiadanie. Objednávateľ má v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať ako je bežné v kamenných obchodoch. Objednávateľ berie na vedomie, že odskúšať neznamená začať tovar používať. Pri odstúpení od zmluvy v zmysle zákonov o ochrane spotrebiteľa, vrátený tovar nemôže vykazovať znaky používania, nesmie byť špinavý alebo inak mechanicky poškodený. Objednávateľ je odstúpením od zmluvy viazaný vrátiť tovar kompletný vrátane úplnej dokumentácia, nepoškodený, v originálnom obale a nepoužívaný. Len v takomto prípade sa má za to, že tovar bol zo strany objednávateľa vrátený riadne.  Odporúčame tovar poistiť. Po platnom odstúpení od zmluvy a riadnom vrátení tovaru dodávateľ vráti objednávateľovi do 14 pracovných dní všetky platby, ktoré objednávateľ preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru od dodávateľa k objednávateľovi. Dodávateľ však nie je povinný uhradiť objednávateľovi dodatočné náklady, ak si objednávateľ zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil objednávateľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný dodávateľom. Platby budú objednávateľovi vrátené do 14 kalendárnych dní odo dňa, keď bude dodávateľovi doručené oznámenie kupujúceho o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátane kompletného nepoškodeného tovaru. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký objednávateľ použil pri platbe dodávateľovi, ak objednávateľ neuviedol iný spôsob úhrady v písomnom prehlásení o odstúpení od zmluvy, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
6.9. Reklamovaný alebo vrátený tovar nie je možné zasielať dodávateľovi na dobierku ak dodávateľ na to nedá objednávateľovi písomný súhlas. Priame náklady na vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy alebo zaslanie reklamovaného tovaru dodávateľovi znáša v plnej výške objednávateľ.
6.10. V prípade, že objednávateľ ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný alebo hodnota predmetného tovaru je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, má dodávateľ voči objednávateľovi nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu resp. dodávateľ má právo požadovať od objednávateľa preplatenie zníženia hodnoty tovaru a objednávateľ je o tejto skutočnosti upovedomený.
6.11. V prípade, že objednávateľ ako spotrebiteľ odstúpi od zmluvy a doručí dodávateľovi tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa objednávateľ uhradiť dodávateľovi hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v skutočnej výške, náklady, ktoré vznikli dodávateľovi v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Objednávateľ je povinný v zmysle tohto bodu všeobecných obchodných podmienok dodávateľovi uhradiť náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.
6.12. V prípade, ak objednávateľ ako spotrebiteľ nesplní niektorú zo svojich vyššie uvedených povinností podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od zmluvy nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť všetky preukázateľné platby podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť objednávateľovi.
6.13. Objednávateľ  nemôže odstúpiť od zmluvy predmetom ktorej je
    a) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného objednávateľa,
    b) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
    c) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
    d) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
6.14. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy okrem zákonných dôvodov aj z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru alebo z dôvodu vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré od neho možno spravodlivo žiadať, nie je schopný dodať tovar objednávateľovi  v lehote určenej týmito VOP, alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Dodávateľ je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho a v prípade prijatia kúpnej ceny, takúto kúpnu cenu vrátiť.

Čl. 7 Ochrana osobných údajov
7.1. Spoločnosť INSGRAF s.r.o., so sídlom Kráľovská ulica 8/824, 92701 Šaľa, IČO 47 078 893, DIČ: SK2023737452 zapísaná na Obchodnom registri Okresného súdu v  Trnave, oddiel Sro, vložka 31277/T. (ďalej len „predávajúci“ alebo „správca“) spracováva v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „Nariadenie“), nasledujúce osobné údaje:
    a) meno, priezvisko
    b) e-mailovú adresu
    c) telefónne číslo
    d) adresu/sídlo
7.2. Vyššie uvedené osobné údaje je nutné spracovať pre vybavenie objednávok a ďalšie plnenie zo zmluvy, ak medzi kupujúcim a predávajúcim dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. Takéto spracovanie osobných údajov umožňuje čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre výkon zmluvy.
7.3. Predávajúci spracováva tieto údaje rovnako za účelom evidencie zmluvy a prípadného budúceho uplatnenia a obrany práv a povinností zmluvných strán. Uchovanie a spracovanie osobných údajov je za vyššie uvedeným účelom po dobu 10 rokov od realizácie poslednej časti plnenia podľa zmluvy, ak nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dobu dlhšiu. Takéto spracovanie je možné na základe čl. 6 ods. 1 písm. c) a f) Nariadenie - spracovanie je nevyhnutné pre splnenie právnej povinnosti a pre účely oprávnených záujmov správcu.
7.4. Spracovanie vašich osobných údajov bude prebiehať na:
    a) účely organizovania konferencií na základe čl. 6 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ďalej len nariadenie;
    b) marketingové účely správcu na základe čl. 6 ods. 1 b. f) nariadenia;
    c) na účely zasielania obchodných informácií, pod podmienkou vyjadrenia príslušného súhlasu (čl. 6 ods. 1 b. a) nariadenia).
7.5. Na e-mailovú adresu, prípadne telefónne číslo môžu byť kupujúcemu zasielané novinky a iné obchodné správy, tento postup umožňuje § 7 ods. 3 zákona č.480/2004 Zb., o službách informačnej spoločnosti, ak ho kupujúci neodmietne. Tieto oznámenia možno kedykoľvek akýmkoľvek spôsobom - napríklad zaslaním e-mailu alebo preklikom na odkaz v obchodnom oznámení - odhlásiť.
7.6. Kupujúceho osobné údaje môžu byť poskytnuté aj inej tretej osobe (príjemcom), ak je to nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy. V rámci spracovania objednávky a plnenia kúpnej zmluvy sú údaje kupujúceho v nevyhnutnom rozsahu poskytované zmluvným poskytovateľom služieb predávajúceho, ako napr. poskytovateľ logistických služieb, prepravca, banky a pod. Údaje môžu byť týmito poskytovateľmi služieb použité výhradne na účely plnenia kúpnej zmluvy. Predávajúci oznamuje týmto kupujúcemu, že v súlade s ust. § 15 ods. 1 písm. e) bod 3 a bod 4 zákona o ochrane osobných údajov, sa pri spracúvaní osobných údajov kupujúceho predpokladá, že osobné údaje kupujúceho budú poskytnuté a sprístupnené nasledovným tretím stranám, resp. okruhu príjemcov:
    a) Geis Parcel SK s.r.o., sídlom Trňanská 6, 96001 Zvolen, SK, IČO 46489592
    b) Geis SK s.r.o., sídlom Trňanská 6, 96001 Zvolen, SK, IČO 31324428
    c) Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 4313/7, 821 04 Bratislava
    d) Slovenská pošta a.s., Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica
Osobné údaje nebudú odovzdané do tretích krajín mimo EÚ.
7.7. Správca určil na účely riadnej ochrany osobných údajov inšpektora ochrany údajov, s ktorým sa je možné skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: otazky@insgraf.sk
7.8. Súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely (na zasielanie newslettra) môže kupujúci kedykoľvek odvolať, a to kliknutím na príslušný link umiestnený priamo v každom marketingovom emaily od predávajúceho, zaslaním emailu predávajúcemu.
7.9. V prípade neaktuálnosti poskytnutých osobných údajov, odvolania súhlasu so spracovaním osobných údajov, po splnení účelu alebo doby, na ktorú bol udelený súhlas na spracovanie osobných údajov alebo ak je ukladanie z akýchkoľvek zákonných dôvodov neprípustné, budú uložené osobné údaje vymazané.
7.10. Ochrana osobných sa spravuje ustanoveniami zákona o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, kde sú taktiež upravené aj práva kupujúceho ako dotknutej osoby. Kupujúci má právo na bezplatné poskytnutie informácií ohľadom spracúvania jeho uložených údajov. Za predpokladu dodržania požiadaviek stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch má kupujúci zároveň  právo na prístup k svojim osobným údajom,  právo na opravu nesprávnych osobných údajov,  právo na obmedzenie (blokovanie) spracúvania osobných údajov,  právo namietať spracúvanie svojich osobných údajov na účely priameho marketingu,  právo na výmaz osobných údajov, najmä vtedy, ak už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali alebo ak odvolal svoj súhlas na ich spracúvanie a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie, prípadne ak sa osobné údaje spracúvali nezákonne. Rovnako má kupujúci v prípade splnenia stanovených podmienok aj právo na prenosnosť údajov, t.j. má právo získať svoje osobné údaje, ktoré predávajúcemu dobrovoľne poskytol, a to v elektronickej forme, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a v tejto súvislosti môže využiť svoje právo na prenos týchto údajov k druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ bude takýto prenos technický možný (právo na prenosnosť údajov).
7.11. Ako dotknutá osoba má kupujúci právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, pri podozrení, že sa jeho osobné údaje spracúvajú v rozpore s platnou legislatívou.
7.12. Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje spracúva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov a príslušnými právnymi predpismi EÚ, a to za použitia primeraných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení.
7.13. Prosíme vezmite na vedomie, že podľa Nariadenia máte právo:
    b) zrušiť kedykoľvek zasielanie obchodných oznámení.
    c) vzniesť námietku proti spracovaniu na základe oprávneného záujmu správcu,
    d) požadovať od nás informáciu, aké Vaše osobné údaje spracovávame,
    e) vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a tieto nechať aktualizovať, opraviť alebo požadovať obmedzenie spracovania,
    f) požadovať od nás vymazanie týchto osobných údajov, vymazanie vykonáme, pokiaľ to nebude v rozpore s platnými právnymi predpismi alebo oprávnenými záujmami správcu,
    g) na prenosnosť údajov, pokiaľ sa jedná o automatizované spracovanie na základe súhlasu alebo z dôvodu plnenia zmluvy,
    h) požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov,
    i) na účinnú súdnu ochranu, ak máte za to, že Vaše práva boli podľa Nariadenia porušené v dôsledku spracovania Vašich osobných údajov v rozpore s týmto Nariadením,
    j) podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov.
Čl. 8 Zmluvné pokuty
Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ má právo na zmluvnú pokutu za akékoľvek porušenie povinností objednávateľa uvedených v zmluve a/alebo v VOP a to najmä pre nepravdivé vyhlásenia, porušenia záväzkov, omeškanie zaplatenia splatných faktúr, a to vo výške 30% z dohodnutej ceny tovaru.

Čl.9 Osobitné ustanovenia
9.1. Dodávateľ dodáva tovar v demonte. Montážne návody zasielame elektronickou poštou alebo prikladáme k tovaru. Ceny jednotlivých položiek tovaru sú vždy kalkulované bez montáže nábytku.
9.2. V prípade záujmu dodávateľ zabezpečuje montáž nábytku na základe objednávky objednávateľa. Cena montáže bude zmluvnými stranami dohodnutá osobitne.
9.3. Akcia len pre Materské školy a Základné Školy - cena montáže je spravidla 10% z objednaného množstva, pri objednávke tovaru (pri ktorom je potrebná montáž) nad 1500,00 € (vrátane DPH) je montáž zadarmo.   
9.4. Oddeliteľnosť: Ak niektoré ustanovenie zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo iné kompetentné orgány považovať za neplatné, neúčinné, protiprávne alebo nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné ustanovenia tejto zmluvy/dohody  zostávajú v platnosti a táto zmluva/dohoda sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli považované za nevymáhateľné, protiprávne, neúčinné alebo neplatné, budú znova prerokované a nahradené zmluvnými stranami v dobrej viere podporiť pôvodný zámer a účel sledovaný oboma zmluvnými stranami takýmai ustanoveniami, o ktorých by bolo možné predpokladať, že by ich zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti, neúčinnosti alebo  nevymáhateľnosti nahradzovaných ustanovení.
9.5. Objednávateľ nemá právo postúpiť a ani jednostranne započítavať pohľadávky dodávateľa.
9.6. Vzťahy neupravené týmito VOP sa riadia ustanoveniami obchodného zákonníka a to v prípade ak sú objednávatelia podnikatelia, obchodné spoločnosti, štátne inštitúcie, príspevkové organizácie, neštátne organizácie, ktorých zriaďovateľom sú štátne inštitúcie.
9.7. V prípade ak je objednávateľom fyzická osoba, ktorá poníma ochranu spotrebiteľa, právne vzťahy s dodávateľom sa riadia týmito VOP a právne vzťahy neupravené týmito VOP alebo ustanovenia, ktoré sú v rozpore s občianskym zákonníkom, sa budú riadiť výlučne občianskym zákonníkom a platnými, a účinnými zákonmi na ochranu spotrebiteľa.
9.8. Objednávateľ má právo písomne zrušiť objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expedovaním tovaru.
9.9. Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu mailom, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS nájdete na stránke www.economy.gov.sk (Ministerstvo Hospodárstva SR).
Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.
    SPOTREBITEĽ JE POVINNÝ sa najskôr obrátiť na predávajúceho  a až tak sa obrátiť na subjekty ARS.

Čl.10 Záverečné ustanovenia
10.1. Tieto VOP sú platné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke dodávateľa ak v nich nie je ustanovené inak.
10.2. Objednávateľ si vyhradzuje právo na jednostrannú zmenu týchto VOP.
10.3. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred znením týchto VOP.
10.4. Doručovanie: Objednávka alebo iné písomnosti podľa týchto VOP sa považujú za doručené druhej zmluvnej strane:
    a) pri použití faxu v deň odoslania, ak odosielajúce technické zariadenie potvrdí bezchybný prenos;
    b) pri použití e-mailu v deň odoslania, ak sa správa nevrátila ako nedoručená;
    c) pri osobnom odovzdaní momentom prevzatia alebo odmietnutia;
    d) Pri zaslaní poštou alebo kuriérskou službou na adresu uvedenú v príslušnom registri  dňom kedy je adresátom prevzatá alebo kedy je doručovateľom odosielateľovi vrátená ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote alebo s poznámkou adresát neznámy, adresát nezastihnutý alebo s inou poznámkou podobného významu.
10.5. Zaslaním objednávky alebo začiarknutím políčka pred odoslaním objednávky, objednávateľ,  pristupuje k týmto VOP dodávateľa a sú pre objednávateľa záväzné dňom potvrdenia objednávky dodávateľa. V prípade ak dôjde k rozporu medzi objednávkou, týmito VOP a VOP objednávateľa, tak platí čo bolo písomne dohodnuté v objednávke, potom VOP dodávateľa.
10.6. Objednávateľ zaslaním objednávky dodávateľovi pristupuje k týmto VOP.
10.7. Predávajúci si vyhradzuje možnosť zavedenia technických a farebných odchýlok výrobkov, najmä pri výrobkoch vyrábaných ručne alebo drevených výrobkoch. Dodané výrobky a fotografie sa preto môžu líšiť.
10.8. Najmä body 6.8., 6.10., 6.11. týchto VOP neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa podľa platných zákonov o ochrane spotrebiteľa.

Tieto VOP nadobudli platnosť a účinnosť dňom 25.5.2018.


Pre kontakt kliknite tu