INSGRAF klub


VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽITIA VERNOSTNÉHO PROGRAMU INSGRAF

1. Poskytovateľ vernostného programu a účel vernostného programu
Vernostný program insGraf je organizovaný spoločnosťou INSGRAF s.r.o., Kráľovská 8, 927 01 Šaľa (ďalej aj ako „spoločnosť“). Vernostný program sa riadi výlučne týmito všeobecnými podmienkami, ktoré popisujú práva a povinnosti jej účastníkov (ďalej aj ako „všeobecné podmienky“). Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu všeobecných podmienok. Účelom vernostného programu insGraf je reklama a podpora predaja produktov spoločnosti ako aj odmeňovanie zákazníkov, ktorí zakúpili produkty spoločnosti.
 
2. Trvanie vernostného programu insGraf
Vernostný program trvá do odvolania zo strany spoločnosti. V prípade zmien a odvolania vernostného programu budú účastníci informovaný na webovej stránke spoločnosti www.insgraf.sk.

3. Účasť v súťaži
Do vernostného programu insGraf sa môže zapojiť každá Materská, Základná škola a školské zariadenie, ktoré si objednalo, riadne a včas zaplatilo objednaný tovar spoločnosti (ďalej aj ako „účastník“) a súčasne splnil tieto všeobecné podmienky. Ak je účastníkom právnická osoba za tohto účastníka koná osoba podľa platných právnych predpisov SR.

4. Princíp a pravidlá vernostného programu
Do vernostného programu insGraf bude zaradený každý účastník, ktorý zašle riadnu objednávku na tovar z aktuálneho katalógu insGraf vybranými spôsobmi: poštou, faxom, e-shopom, e-mailom, alebo prostredníctvom obchodného zástupcu, za objednaný tovar riadne a včas zaplatí a splní tieto všeobecné podmienky. V prípade ak bude tovar zo strany účastníka vrátený spoločnosti, alebo účastník nepreberie tovar, alebo akýmkoľvek spôsobom zruší objednávku, účastník stráca nárok na získanie produktov z vernostného programu, resp. môže byť z vernostného programu spoločnosťou úplne vylúčený. Vo vernostnom programe účastník zbiera body princípom: jeden bod = jedno euro z kúpnej ceny s DPH. Účastník si za nazbierané body vyberie produkty – darčeky podľa aktuálnej ponuky spoločnosti, viď ilustračné fotografie. Objednávky na vybrané produkty – darčeky za nazbierané body musia byť zaslané písomne, a to prostredníctvom formulára, ktorý je k dispozícii na webovej stránke www.insgraf.sk, alebo prostredníctvom obchodného zástupcu. Vyplnený formulár zasielajte na e-mail: insgraf@insgraf.sk, alebo poštou. Spoločnosť si vyhradzuje právo na realizáciu objednaných produktov z vernostného programu v jednej zásielke (ako celok). Spoločnosť nevyberá za účasť v programe žiadne administratívne poplatky.

5. Zásady výpočtu a výmeny bodov
Účastník programu získava body po zaplatení kúpnej ceny za tovar s DPH z aktuálneho katalógu bez uplatnenia si akejkoľvek zľavy. V prípade uplatnenia si akejkoľvek zľavy z kúpnej ceny za tovar z aktuálneho katalógu účastníkovi nevzniká nárok na body a body nebudú pripočítané. Vernostný program insGraf sa nevzťahuje na verejné obstarávanie a cenové ponuky. Za každé celé euro v objednávke s DPH účastník programu získava jeden bod. Body budú prideľované na základe zaplatenej kúpnej ceny z celej hodnoty objednávky brutto, ktorá bude uvedená na faktúre vystavenej spoločnosťou INSGRAF s.r.o.. Body bude evidovať a pripočítavať účastníkovi spoločnosť. Účastník programu si vyberá produkty – darčeky z vernostného programu a vymení body v počte zodpovedajúcom hodnote produktu. Hodnoty produktov sú vypočítane spoločnosťou INSGRAF s.r.o. za základe katalógových cien, ktoré nezahrňujú aktuálne akcie. Body budú pridané a pripísané na účet účastníka po zaplatení kúpnej ceny za tovar a po splnení týchto všeobecných podmienok. Platba musí byť pripísaná riadne a včas za platbu v hotovosti kuriérovi, alebo bankovým prevodom na účet spoločnosti v banke: Československá obchodná banka, a. s., číslo účtu: SK82 7500 0000 0040 1779 9195. Body budú odpočítané z účtu účastníka v prípade vrátenia tovaru, resp. akýmkoľvek iným zrušením objednávky, a to vystavením dobropisu (k faktúre) a vrátením platby účastníka. Body nie je možné vymeniť za hotovosť ani kumulovať s inými zľavami, ani započítavať. Body musia byť použité účastníkom do jedného roka od dátumu prvého nákupu (dátum vystavenia faktúry). Po uplynutí tejto doby, budú body automaticky odstránené z účtu účastníka. Vybraný produkt bude zaslaný na adresu účastníka prostredníctvom špedičnej spoločnosti. Účastník je povinný skontrolovať obsah a stav zásielky v prítomnosti kuriéra. Produkty objednané a realizované v rámci vernostného programu insGraf nemôžu byť následne vymenené alebo nahradené. Spoločnosť si vyhradzuje právo zaslať produkty – darčeky objednané zo strany účastníka za iný rovnocenný produkt – darček a to aj nezverejnených v katalógu. Zobrazené fotografie majú iba ilustračný charakter.

6. Zodpovednosť vernostného programu
Na produkty – darčeky z vernostného programu nevzniká právny nárok a nemožno ich vymáhať ani súdnou cestou. Účastník môže body, resp. produkty postúpiť na inú osobu iba s písomným súhlasom spoločnosti. Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými účastníkom, alebo v súvislosti s neuplatnením, nevyzdvihnutím, resp. nevyužitím bodov alebo neprávnym objednaním produktov. Spoločnosť nie je zodpovedná za funkčnosť produktov – darčekov a nevzťahuje sa na ne záruka.

7. Osobné údaje
V zmysle zákona o ochrane osobných údajov, v znení neskorších zmien účastník (ak je účastníkom fyzická osoba) zaslaním objednávky na produkty – darčeky za nazbierané body poskytuje spoločnosti svoje osobné údaje dobrovoľne, a to len v rozsahu meno, priezvisko, trvalé bydlisko, adresa doručenia, udeľuje svoj súhlas na zaradenie a spracovanie osobných údajov spoločnosti. Poskytnuté osobné údaje bude využívať spoločnosť výhradne na zasielanie reklamných, marketingových a propagačných materiálov, ktorými budú informovať účastníka o ponuke svojich výrobkov, služieb a aktivít. Uvedené súhlasy so spracúvaním osobných údajov a poskytnutie týchto osobných údajov sa udeľujú na vopred neurčenú dobu.

8. Osobitné ustanovenia
Všetky informácie o vernostnom programe Vám radi poskytneme na tel. čísle 0910 905 618. Spoločnosť je oprávnená delegovať úlohy súvisiace s prevádzkou vernostného programu. Spoločnosť si vyhradzuje právo na zmenu produktov – darčekov, na ktoré sa vzťahuje vernostný program a ich bodovú hodnotu. Všetky dane a poplatky spojené s prevzatím produktu grátis výmenou za body znáša účastník programu. Spoločnosť si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné podmienky vernostného programu, rozhodovať o všetkých otázkach týkajúcich sa tohto vernostného programu podľa vlastného uváženia a vyhradzuje si tiež právo pozastaviť, obmedziť, odložiť, prerušiť, zmeniť alebo ukončiť akciu kedykoľvek bez udania dôvodu. Vo veciach, na ktoré sa nevzťahujú tieto všeobecné podmienky sa riadia Občianskym zákonníkom.

loyalty_2021.jpg

Pre kontakt kliknite tu