Prihlásiť sa k odberu NEWSLETTER


Chcete od nás odoberať newsletter s aktuálnymi ponukami?Prosím označte oblasti, ktoré Vás zaujímajú:

jasle  
materská škola  
základná škola  
stredná škola  
iné
Profesijný status: 
riaditeľ/-ka   učiteľ/-ka   iné

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov spoločnosťou INSGRAF s.r.o. za účelom poskytovania služby "Newsletter" a zasielaním e-mailov na vyššie uvedenú e-mailovú adresu obchodné informácie od spoločnosti INSGRAF s.r.o.

Informačná povinnosť
V súlade s čl. 13 ods. 1 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1), ďalej len „nariadenie“, vám oznamujeme, že:
 • Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť INSGRAF s.r.o. so sídlom v Šali 92701 na adrese Murgašova 27, zapísaná v registri Okresného súdu v Trnave, Oddiel Sro, Vložka číslo:31277/T, IČO: 47 078839, IČ DPH SK2023737452.
 • Správca určil na účely riadnej ochrany osobných údajov inšpektora ochrany údajov, s ktorým sa je možné skontaktovať prostredníctvom e-mailovej adresy: otazky@insgraf.sk
 • Vaše osobné údaje budú spracovávané na:
  • účely služby „Newsletter“, na základe čl. 6 ods. 1 b. a) nariadenia
  • marketingové účely správcu, na základe čl. 6 ods. 1 b. f) nariadenia
  • na účely zasielania obchodných informácií, pod podmienkou vyjadrenia príslušného súhlasu (čl. 6 ods. 1 b. a) nariadenia)
 • Osobné údaje budú spracovávané do chvíle prípadného odvolania vášho súhlasu a následne na čas potrebný na zabezpečenie eventuálnych nárokov spojených so spracovaním osobných údajov
 • Vaše osobné údaje budú sprístupňované len subjektom, ktorým ich správca musí poskytnúť na základe platných právnych predpisov
 • Bez vplyvu na súlad so zákonom o spracovaní, ktorý sa umožnil na základe súhlasu pred jeho odvolaním, máte kedykoľvek právo na prístup k obsahu svojich údajov, na ich opravu, odstránenie, obmedzenie spracovania, na prenos údajov, na vznesenie námietok či na odvolanie súhlasu.
 • Ak zistíte, že spracovanie údajov porušuje ustanovenia nariadenia, máte právo podať sťažnosť. Sťažnosť je potrebné podať dozornému orgánu, ktorým je od 25. mája 2018 predseda Úradu na ochranu osobných údajov.
 • Svoje osobné údaje uvádzate dobrovoľne. Sú však nevyhnutné na poskytovanie služby „Newsletter“.

Pre kontakt kliknite tu